CSCE 4.0

Workshop CSCE 4.0 – 01.3.2024

„Ako môže samospráva alebo podnik prispieť k výzvam obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“

Projekt Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave v partnerstve s Republikovou úniou zamestnávateľov, spoločnosťou SEWA, a.s. a University for Green Development z Nórskeho kráľovstva  „Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0po roku činnosti speje do finále. Tento projekt sa mohol uskutočniť vďaka finančnej podpore z Nórskych grantov v sume 158 865 € a je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR vo výške 28 035 €.

 Jeho cieľom bolo v zmysle sloganu Nórskych grantových mechanizmov „Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“, na jednej strane integrovať trvalo udržateľný rozvoj do vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom nasledujúcich hlavných atribútov:

·   Reforma učebných osnov súčasných študijných programov;

·   Rozvoj alebo aktualizácia jednotlivých špecializovaných vzdelávacích kurzov alebo modulov;

·  Rozvoj alebo aktualizácia interdisciplinárnych kurzov na zabezpečenie prierezových zručností v oblastiach: digitálna gramotnosť, environmentálna gramotnosť, ekonomika 4.0.

Na strane druhej bolo cieľom Prispieť k integrácii nových pokrízových inovatívnych technológií do univerzitného vzdelania a odbornej prípravy.

Workshop tohto projektu, ktorý bol dňa 01.03.2024 organizovaný v meste Kežmarok sa zameriava na posilnenie súladu najnovších trendov vzdelávania s požiadavkami odbornej praxe, a to ako v oblasti verejného, tak aj podnikateľského sektora. Nesie názov: „Ako môže samospráva alebo podnik prispieť k výzvam obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“ a je zameraný na nasledovné kľúčové oblasti:

·   Prechod z lineárnej ekonómie na obehové hospodárstvo

·   Príspevok samospráv k obehovej spoločnosti

·   Príspevok podnikateľského sektora k obehovej spoločnosti

·   Potreby zamestnávateľov vo vzťahu ku kompetenciám absolventov vysokých škôl.

Projektový tím vytvoril rad odporúčaní a námetov ako zlepšiť pripravenosť absolventov študijného odboru Ekonómia a manažment na požiadavky praxe. Dnešným workshopom približujeme tieto inovatívne témy obehového hospodárstva  aj na regionálnej úrovni v meste, ktoré sa už dlhodobo zapája do problematiky obehového hospodárstva a SMART cities, ktorým inšpiruje aj podnikateľský sektor vo svojom okolí. Počas workshopu vystúpia v diskusnej časti zástupcovia samosprávy, reprezentovaní primátorom mesta Kežmarok a starostom obce Malý Slavkov, a zástupcovia podnikateľského sektora reprezentovaní obchodným riaditeľom a členom predstavenstva Tatranských mliekarní, a.s. a konateľom spoločnosti Profi JM, s.r.o. Na workshope boli prítomní ako študenti, tak aj predstavitelia zainteresovaných strán ako lokálni podnikatelia, predstavitelia a zamestnanci miestnej štátnej správy a samosprávy. Z významných predstaviteľov regiónu prijali pozvanie a prišli na podujatie:

·   Dušan Mašlonka – riaditeľ odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Kežmarok

·   Ján Sýkora – riaditeľ Úradu práce Kežmarok

Počas workshopu, v rámci diskusnej časti vystúpili nasledovní zástupcovia verejného a podnikateľského sektora z regiónu Kežmarok a okolie:

·   Ján Ferenčák – primátor mesta Kežmarok a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

·   Ladislav Oravec – starosta obce Malý Slavkov

·   Ján Husák – obchodný riaditeľ a člen predstavenstva Tatranských mliekarní, a.s.

·   Jaroslav Marhevka – konateľ PROFI JM, s.r.o.

 

Workshop, na ktorom sa zúčastnilo viac než 40 účastníkov z menej rozvinutého regiónu Prešovského kraja bol rozdelený na tri časti. V tej prvej bol zástupcami VŠEM predstavený samotný projekt, jeho ciele a mechanizmus podpory. Druhá časť bola orientovaná na odborné prednášky, ktoré prezentovali doterajšie výsledky aktualizácie učebných materiálov a vzdelávacích osnov, prezentované odbornými expertmi projektového tímu, p. profesorom Kollárom a p. doktorom Rácikom. Následne tretia časť sústreďovala pozornosť na diskusiu pozvaných zástupcov praxe so zameraním na nasledovné oblasti:

·   Aké skúsenosti  má Vaša obec/mesto/podnik so zavádzaním inovácií v oblasti obehového hospodárstva?

·   S akými výzvami ste sa stretli pri zavádzaní aktivít/inovácií v tejto oblasti?

·   Aké očakávate aktuálne výzvy spojené s oblasťou obehového hospodárstva z Vašej odbornej perspektívy,?

·   Aké kompetencie, vedomosti, zručnosti by ste v oblasti obehového hospodárstva očakávali o potenciálnych uchádzačov o zamestnanie vo Vašej organizácií?

·   Kde majú vzdelávanie inštitúcie zamerať svoju pozornosť pri prispôsobení sa zmenám, ktoré prechod na obehové hospodárstvo prináša?

Diskusia bola podnietená aj otázkami z publika prostredníctvom inovatívneho nástroja slido. Na základe pozitívnych výsledkov tohto workshopu sme si v praxi overili záujem verejného i podnikateľského sektora o témy obehového hospodárstva prinášané do praxe prostredníctvom inovácií vo vysokoškolskom vzdelávaní.