CSCE 4.0

Workshop CSCE 4.0 – 01.3.2024

„Ako môže samospráva alebo podnik prispieť k výzvam obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“

Projekt Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave v partnerstve s Republikovou úniou zamestnávateľov, spoločnosťou SEWA, a.s. a University for Green Development z Nórskeho kráľovstva  „Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0This project was successfully running thanks to financial support from Norwegian grants in the amount of 158 865 € and is co-financed by the state budget of the Slovak Republic in the amount of 28 035 €.

 Jeho cieľom bolo v zmysle sloganu Nórskych grantových mechanizmov „Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“, na jednej strane integrovať trvalo udržateľný rozvoj do vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom nasledujúcich hlavných atribútov:

·   Curriculum reform of current study programmes;

·   Development or actualization of individual specialized learning courses or modules

·  Development or actualization of interdisciplinary courses to ensure cross-sectional skills in following areas: digital literacy, environmental literacy, economy 4.0.

On the other hand, the aim was to contribute to the integration of new post-crisis innovative technologies into university education and training.

Workshop tohto projektu, ktorý bol dňa 01.03.2024 organizovaný v meste Kežmarok sa zameriava na posilnenie súladu najnovších trendov vzdelávania s požiadavkami odbornej praxe, a to ako v oblasti verejného, tak aj podnikateľského sektora. Nesie názov: „Ako môže samospráva alebo podnik prispieť k výzvam obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“ a je zameraný na nasledovné kľúčové oblasti:

·   Prechod z lineárnej ekonómie na obehové hospodárstvo

·   Príspevok samospráv k obehovej spoločnosti

·   Príspevok podnikateľského sektora k obehovej spoločnosti

·   Potreby zamestnávateľov vo vzťahu ku kompetenciám absolventov vysokých škôl.

Projektový tím vytvoril rad odporúčaní a námetov ako zlepšiť pripravenosť absolventov študijného odboru Ekonómia a manažment na požiadavky praxe. Dnešným workshopom približujeme tieto inovatívne témy obehového hospodárstva  aj na regionálnej úrovni v meste, ktoré sa už dlhodobo zapája do problematiky obehového hospodárstva a SMART cities, ktorým inšpiruje aj podnikateľský sektor vo svojom okolí. Počas workshopu vystúpia v diskusnej časti zástupcovia samosprávy, reprezentovaní primátorom mesta Kežmarok a starostom obce Malý Slavkov, a zástupcovia podnikateľského sektora reprezentovaní obchodným riaditeľom a členom predstavenstva Tatranských mliekarní, a.s. a konateľom spoločnosti Profi JM, s.r.o. Na workshope boli prítomní ako študenti, tak aj predstavitelia zainteresovaných strán ako lokálni podnikatelia, predstavitelia a zamestnanci miestnej štátnej správy a samosprávy. Z významných predstaviteľov regiónu prijali pozvanie a prišli na podujatie:

·   Dušan Mašlonka - Director of the Department of General Internal Administration of the Kežmarok District Office

·   Ján Sýkora - Director of the Labour Office Kežmarok

Počas workshopu, v rámci diskusnej časti vystúpili nasledovní zástupcovia verejného a podnikateľského sektora z regiónu Kežmarok a okolie:

·   Ján Ferenčák - Mayor of Kežmarok city and Member of the National Council of the Slovak Republic

·   Ladislav Oravec - Mayor of Malý Slavkov municipality

·   Ján Husák - Commercial Director and Member of the Board of Directors of Tatranské mliekarní, a.s.

·   Jaroslav Marhevka - Managing director PROFI JM, s.r.o.

 

Workshop, na ktorom sa zúčastnilo viac než 40 účastníkov z menej rozvinutého regiónu Prešovského kraja bol rozdelený na tri časti. V tej prvej bol zástupcami VŠEM predstavený samotný projekt, jeho ciele a mechanizmus podpory. Druhá časť bola orientovaná na odborné prednášky, ktoré prezentovali doterajšie výsledky aktualizácie učebných materiálov a vzdelávacích osnov, prezentované odbornými expertmi projektového tímu, p. profesorom Kollárom a p. doktorom Rácikom. Následne tretia časť sústreďovala pozornosť na diskusiu pozvaných zástupcov praxe so zameraním na nasledovné oblasti:

·   Aké skúsenosti  má Vaša obec/mesto/podnik so zavádzaním inovácií v oblasti obehového hospodárstva?

·   What challenges have you encountered in implementing activities/innovations in this area?

·   What do you expect to be the current challenges related to the circular economy?

·   What competences, knowledge, skills in the field of circular economy would you expect from potential job applicants in your organisation?

·   Where should educational institutions focus their attention in adapting to the changes brought about by the move to a circular economy?

Diskusia bola podnietená aj otázkami z publika prostredníctvom inovatívneho nástroja slido. Na základe pozitívnych výsledkov tohto workshopu sme si v praxi overili záujem verejného i podnikateľského sektora o témy obehového hospodárstva prinášané do praxe prostredníctvom inovácií vo vysokoškolskom vzdelávaní.