CSCE 4.0

Výsledky Pracovnej cesty do Nórskeho kráľovstva – University for Green Development – HGUT, Bryne

V dňoch 02.-04.05.2023 realizoval pracovný kolektív odborníkov projektového tímu projektu BIN SGS02_2021_011/82/22 pracovnú cestu za účelom návštevy partnerskej vysokej školy v meste Bryne – University for Green Development.

Táto pracovná cesta bola priamo prepojená s Aktivitou 1 zmieneného projektu  „Vývoj vzdelávacích modulov“  a jej účelom bolo zdieľanie príkladov dobrej praxe v oblasti vzdelávania mládeže a dospelých v problematike obehového hospodárstva, obehovej spoločnosti. Návšteva bola spojená s exkurziou v priestoroch partnerskej vysokej školy, meste Bryne a v okolí, ktoré formuje využitie nástrojov telepresence vo vzdelávaní mladých v oblastiach obehovej spoločnosti a ekonomiky. Zahraničná pracovná cesta vhodným spôsobom splnila očakávania týkajúce sa prenosu poznatkov z partnerskej inštitúcie v krajiny donora. Bola tiež posilnená bilaterálna spolupráca medzi Slovenskom a Nórskom.

Počas pracovnej cesty sa zástupcovia VŠEM v zložení Hlavný expert doc. Ing. Michal Fabuš, PhD., Expert Ing. Andrej Rácik, PhD., projektový manažér Ing. Marián Kováč, PhD. v meste Bryne zúčastnili vopred naplánovaných stretnutí na úrovni:

– Stretnutie a rokovanie so zástupcami HGUT, NO – Dr. Rhys Evans, Dr. Johan Barstad

– Prehliadka priestorov HGUT, NO

– Školenie v oblasti „Teória a prax e-learningu“ – ktoré bolo rozdelené na diskusiu o teoretických východiskách problematiky, príklady dobrej praxe informačných listov e-modulov – tvorba, aktualizácia a kľúčové koncepcie, diskusia a prehľad tipov pre praktickú aplikáciu

– Stretnutie so študentmi HGUT, NO zamerané na rozpravu o porovnaní klasických metód a nástrojov vzdelávania a nových využívajúcich e-learning, telepresence

– Prehliadka mesta Bryne a okolitej krajiny zameranej na poľnohospodársku výrobu pre pochopenie historických súvislostí aplikácií online vzdelávacích nástrojov do praxe

– Prerokovanie podmienok pokračovania bilaterálnej spolupráci v intenciách: výročná konferencia, workshop pre vzdelávanie pedagógov, sledovanie progresu projektu a diseminácia výsledkov projektu

V súvislosti so zapracovaním výsledkov pracovnej cesty uvádzame nasledovné závery a návrhy:

  • Realizácia ďalšieho workshopu v septembri 2023 zameraného na vzdelávanie pedagogických zamestnancov VŠEM na základe príkladov dobrej praxe modulov e-vzdelávania z Nórskeho kráľovstva na Slovensko
  • Spolupráca pri prezentovaní čiastkových výsledkov projektu na Výročnej konferencii v septembri 2023
  • Spolupráca pri výstupnej kontrole tvorby aktualizovaných podkladov k vzdelávacím nástrojom metódami výučbových kurikúl v rámci Aktivity 1
  • Ďalšia spolupráca pri diseminácii a udržateľnosti výsledkov projektu
  • Príprava širšej bilaterálnej spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a spoločných publikácií