CSCE 4.0

Výsledky Midterm konferencie

4. októbra 2023 sa uskutočnila konferencia „Midterm Conference“, ktorá sa zamerala na dosiahnutie udržateľného rastu, rozvoja a fungovania obehového hospodárstva. Táto konferencia bola významnou udalosťou, keďže obehové hospodárstvo, často označované ako hospodárstvo budúcnosti, môže poskytnúť riešenia pre výrobcov aj spotrebiteľov.

Hlavnou témou konferencie bola nevyhnutnosť transformácie zavedeného výrobného a spotrebiteľského reťazca na dosiahnutie udržateľného rastu a rozvoja. Vedci a odborníci diskutovali o viacerých kľúčových témach vrátane inovácií vo vzdelávaní, environmentálnej ekonomiky a riadenia, regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka, modernizácie v malých a stredných podnikoch a krízového riadenia.

Na konferencii odzneli dve zaujímavé prezentácie. Dr. Rácik hovoril o environmentálnych aspektoch inovácií v publikácii Circular Society Challenges in the Economy 4.0, pričom zdôraznil dôležitosť zohľadňovania životného prostredia pri zavádzaní nových technológií a výrobných postupov. Dr. Evans nastolil otázku pedagogických aspektov inovácií v projekte Circular Society Challenges in the Economy 4.0, pričom zdôraznil úlohu vzdelávania a odbornej prípravy pri formovaní udržateľnej spoločnosti.

Po prezentáciách sa uskutočnila krátka diskusia, počas ktorej účastníci diskutovali o otázkach, ktoré predniesli rečníci. Výmena názorov a skúseností pomohla rozšíriť chápanie toho, ako môžu inovácie v oblasti vzdelávania, environmentálneho riadenia a regionálneho rozvoja prispieť k budovaniu udržateľného a obehového hospodárstva.

Táto konferencia sa ukázala ako významný krok vpred v diskusii o otázkach udržateľného rozvoja a zdôraznila potrebu spoločného úsilia všetkých členov spoločnosti na dosiahnutie cieľov obehového hospodárstva. Takéto podujatia podporujúce výmenu poznatkov a skúseností môžu prispieť k vytvoreniu udržateľnejšej budúcnosti pre všetkých.