CSCE 4.0

Workshop CSCE 4.0 – 30.04.2024

Dňa 30. apríla 2024 sa na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Bratislave (VŠEMvs) uskutočnil medzinárodný workshop projektu CSCE40 zameraný na pilotnú aplikáciu inovácií vo vzdelávaní mládeže v oblasti obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0. Projekt bol podporený z Nórskeho finančného mechanizmu v rámci BIN SGS02_2021_011/82/22.

Workshop bol rozdelený na dve časti. Boli na ňom zastúpení študenti z 3 krajín EÚ – Poľska, Chorvátska a Slovinska, ako aj vysokoškolskí učitelia a pracovníci s mládežou zo Slovenska, Poľska a Chorvátska. Workshop sa začal prezentáciou Prof. Dr. Roberta Magdu z Univerzity Johna von Neumanna v Maďarsku so zameraním na obehové otázky v našom každodennom živote, po ktorej nasledovala prípadová štúdia o environmentálnych aspektoch súvisiacich s aktuálnymi výzvami v oblasti obehového hospodárstva. Aj teoretické východiská kolegu z Nórskeho kráľovstva predstavili nielen najnovšie teoretické východiská, ale predovšetkým výsledky dlhoročnej praxe pri uplatňovaní praktických aspektov vo vzdelávaní mládeže. Po prednáške nasledovala prípadová štúdia zameraná na ukážku osvedčených postupov riešenia environmentálnych problémov v praktickom živote.

Popoludňajšia časť seminára bola zameraná na vysvetlenie úlohy projektového manažmentu v mládežníckych komunitách. Cieľom tejto kombinácie bolo motivovať mladých učiacich sa k záujmu o ich zapojenie do projektov zameraných na inovácie v oblasti obehovej spoločnosti alebo hospodárstva, a to aj prostredníctvom poukázania na vybrané príklady dobrej praxe. Workshop aplikoval niektoré čiastkové výsledky inovácií vo vzdelávaní mládeže na univerzitnej úrovni na výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0. V oboch častiach workshopu sa značná pozornosť venovala praktickým aspektom a aktuálnym metódam práce s mladými ľuďmi.

Na dynamickom workshope zameranom na obehové hospodárstvo 4.0 bola skupina študentov rozdelená do štyroch tímov, pričom každý z nich mal za úlohu preniknúť do princípov Reuse, Recycle, Repurpose a Refurbish. Tímy dostali na prácu jedinečný súbor predmetov, ktorý podnietil ich kreativitu a schopnosti riešiť problémy. Skupina 1 sa vydala na cestu s rôznorodým súborom predmetov vrátane robotického vysávača, plastovej fľaše, sklenenej fľaše a plechovky. Skupina 2 dostala okrem predmetov spoločných so skupinou 1 aj Wi-Fi router, zatiaľ čo skupina 3 mala okrem spoločných predmetov za úlohu aj televíznu anténu starej generácie. Na druhej strane skupina 4 mala za úlohu preskúmať potenciál nabíjacej stanice z robotického vysávača skupiny 1.

Ako spestrenie hry dostali všetky tímy k dispozícii sortiment batériových článkov rôznych druhov. Tento prvok povzbudil študentov nielen k tomu, aby zvážili, ako batérie znovu použiť alebo recyklovať, ale aj k tomu, aby ich kreatívne zakomponovali do svojich projektov. Workshop podporoval spoluprácu, kritické myslenie a povedomie o udržateľnosti, keďže tímy vymýšľali inovatívne spôsoby, ako využiť predmety, ktoré mali po ruke, a zároveň zdôrazňovali dôležitosť zodpovedného nakladania s odpadom a šetrenia zdrojov. Na konci stretnutia študenti získali nielen cenné poznatky o postupoch obehového hospodárstva, ale aj hlbšie pochopenie úlohy, ktorú môžu zohrávať pri budovaní udržateľnejšej budúcnosti