CSCE 4.0

Výsledky Workshopu – „Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“

Dňa 18.04.2023 sa na pôde Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave konal medzinárodný Workshop rovnomenného projektu so zameraním na pilotnú aplikáciu inovácií vo vzdelávaní mladých v oblasti Obehovej spoločnosti v Ekonomike 4.0. Projekt bol podporený z Nórskeho finančného mechanizmu pod označením BIN SGS02_2021_011/82/22.

Workshop bol rozdelený na dve časti. V doobedňajšej sekcii sme v rámci úvodnej časti mali tú česť privítať na pôde VŠEM okrem študentov z vlastných radov aj z 3 ďalších krajín EÚ – Poľska, Chorvátska a Slovinska, ale aj vysokoškolských pedagógov a pracovníkov z mládežou zo Slovenska, Poľska, Arménska, Nemecka, Chorvátska a Slovinska. Hlavným prednášajúcim v tejto sekcii bol Dr. Rhys Evans z partnerskej Vysokej školy – University for Green Development, z Nórskeho kráľovstva. Prítomní boli tiež všetci členovia Odborného a manažérskeho tímu projektu CSCHE40. V rámci príhovoru vystúpil Rektor VŠEM a prorektor pre zahraničné vzťahy VŠEM. Prednáška Dr. Evansa predstavovala nielen pre prítomných študentov zaujímavý pohľad na problematiku zamerania projektu. Konkrétne bola odborná prednáška zasadená do problematiky ekonomických aspektov spojených so súčasnými výzvami v oblasti obehovej spoločnosti. Kolega z Nórskeho kráľovstva prezentoval nielen najnovšie teoretické východiská, ale predovšetkým výsledky dlhoročnej praxe z aplikácie praktických aspektov vo vzdelávaní mladých, prostredníctvom príkladov dobrej praxe. Po prednáške nasledovala plodná diskusia, do ktorej sa okrem študentov a hostí zapojili aj pedagógovia. Poobedňajšia sekcia workshopu bola zameraná na vysvetlenie postavenia projektového manažmentu v mládežníckych komunitách. Zmyslom tejto kombinácie bolo motivovať mladých učiacich sa k záujmu o vlastné angažovanie sa v projektoch zameraných na inovácie v oblasti obehovej spoločnosti, či ekonomiky, a to aj prostredníctvom poukázania na vybrané príklady dobrej praxe. V rámci workshopu boli aplikované niektoré čiastkové výsledky inovácií v oblasti vzdelávania mladých na úrovni vysokých škôl v oblasti výziev obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0. V oboch sekciách workshopu bola výrazná pozornosť venovaná praktickým aspektom a aktuálnym metódam pre prácu s mladými.

Výsledkom workshopu boli návrhy študentských multinárodných skupín v oblasti aplikácie výziev obehovej spoločnosti v lokálnych školských komunitách. Jednalo sa napríklad o návrhy:

  • „Umenie a recyklácia“ – návrh usporiadania umeleckej súťaže s dôrazom na výhradné použitie recyklovaných materiálov, ktoré sú k dispozícii v každej domácnosti.
  • „Použité od iných, nové pre teba“ – návrh projektu výmeny oblečenia s workshopom o šití – zábava a udržateľný spôsob osvieženia šatníka a zároveň pomáha prostrediu. Prineste svoje bežne použité oblečenie a vymeňte ho za nové, a to všetko pri znížení textilného odpadu.
  • „Zelený raj“ – návrh aktivity pre zvýšenie povedomia o nakladaní s potravinovým odpadom vrátane pomoci tým, ktorí to potrebujú a spojenie študentov s komunitou
  • „Menej potravinového odpadu, lepšia chuť jedla“ – návrh projektu so zameraním na zníženie plytvania potravinami a vzdelávanie študentov o lepšej využiteľnosti potravín
  • „Zelená strecha“ – návrh projektu s cieľom vytvoriť zelený priestor na streche vysokej školy pre vzdelávanie študentov a príklady dobrej praxe

Výsledné projektové návrhy poskytujú vhodný návod pre aplikáciu inovácií do konkrétnych predmetov vyučovaných na vysokých školách, s konkrétnou praktickou realizáciou aplikovanou priamo študentmi pod vedením pedagógov. Tento pilot vzdelávacieho modulu aplikovaný pri výučbe študentov preukázal vhodnosť čiastkových výsledkov projektu a motivuje členov projektového tímu k dokončeniu navrhovaných inovácií vo vzdelávaní mladých, tak, aby tieto mohli byť využité pre potreby študentov vysokých škôl